Študijski programi

Univerzitetni program KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Trajanje: 3 leta.
Naziv: diplomirani/a inženir/ka kemijskega inženirstva (UN).
Vpisni pogoji: matura ali poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika oz. matematike ali štiriletna srednja šola, končana pred 1. 6. 1995.
Možnosti zaposlitve: diplomirani inženirji kemijskega inženirstva (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski inženir, kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, računalništvu in informatiki. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zaposlujejo se lahko v državni upravi (npr. carina, inšpekcije) in v šolstvu.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Cilji: sodobno obravnavanje problemov od identifikacije, abstrakcije, strukturiranja in sistematizacije problemov, uporaba holističnih spretnosti za reševanje problemov na osnovi analitskih in sinteznih metodologij (sistemski pristop in obvladovanje kompleksnosti). več

Univerzitetni program KEMIJA

Trajanje: 3 leta.
Naziv: diplomirani/a kemik/kemičarka (UN).
Vpisni pogoji: matura, poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika ali matematike ali štiriletna srednja šola, končana pred 1. 6. 1995.
Možnosti zaposlitve: diplomirani kemiki (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemik analitik, kemik za anorgansko, organsko ali fizikalno kemijo, kemik v farmaciji, kemijski tehnolog, ekolog, biokemik ipd. Zaposlujejo se lahko v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, različnih laboratorijih in zavodih ipd.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij. več

Visokošolski strokovni program
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Trajanje: 3 leta
Naziv: diplomirani/a inženir/ka kemijske tehnologije (VS).
Vpisni pogoji: zaključni izpit, poklicna matura ali matura.
Možnosti zaposlitve: diplomirani inženirji kemijske tehnologije (VS) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Cilji: pridobitev osnovnih znanj iz kemije in kemijske tehnologije, razvoj sposobnosti za reševanje aplikativnih tehnoloških problemov. več

Magistrski program
KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Trajanje: 2 leti.
Študijski smeri: kemijsko inženirstvo, biokemijsko inženirstvo.
Naziv: magister inženir kemijskega inženirstva oz. magistrica inženirka kemijskega inženirstva.
Vpisni pogoji: program I. stopnje ustreznega področja (npr. kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika, izobraževalna kemija) ali ustrezni visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004.
Možnosti zaposlitve: magistri kemijskega inženirstva so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju raziskav in razvoja v številnih panogah procesne industrije, npr. kemijski, farmacevtski, naftni, živilski industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, organiziranju varstva pri delu, pripravi vode, nadzoru kvalitete in razvoju informacijskih tehnologij. Usposobljeni so za zahtevne naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov in za raziskovanje na področjih kemijske in biokemijske tehnike. Zaposlujejo se lahko tudi v javnih zavodih, državni upravi (npr. carina, inšpekcije), na raziskovalnih inštitutih, v različnih izobraževalnih institucijah, revizorskih podjetjih, svetovalnih podjetjih ipd.
Nadaljevanje študija: študijski programi tretje stopnje za pridobitev doktorata. več

Magistrski program
KEMIJA

Trajanje:  2 leti.
Naziv: magister/magistrica kemije.
Vpisni pogoji: program I. stopnje ustreznega področja (npr. kemija, biokemija, farmacija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, izobraževalna kemija) ali ustrezni visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004.
Možnosti zaposlitve: magistri kemije so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju analitike, materialov in okoljske kemije. Opravljajo lahko poklice, kot so menedžerji, kemiki, kemijski in živilski tehnologi, ekologi, biokemiki. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, pripravi vode, nadzoru kvalitete ipd. Zaposlijo se lahko v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, laboratorijih, forenzičnih laboratorijih, zavodih ipd.
Nadaljevanje študija: študijski programi tretje stopnje za pridobitev doktorata. več

Doktorski program KEMIJA IN KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Trajanje: 4 leta
Naziv: doktor/doktorica znanosti
Vpisni pogoji:
– študijski program 2. stopnje, s kateregakoli področja,
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se glede na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijskega inženirstva, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS in jih predpiše Komisija za študijske zadeve,
– študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene  z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijskemu inženirstvu), ki je ovrednoten s 300 točkami ECTS.
Opis študija: Študij je izbirnega značaja in ponuja dve smeri: kemija in kemijsko inženirstvo. Na smeri kemija lahko študentje izbirajo med področjema kemija in kemometrija ter kemija materialov. Na smeri kemijsko inženirstvo so ožja študijska oz. raziskovalna področja kemijsko inženirstvo, biokemijsko inženirstvo ter kemijsko okoljsko inženirstvo in trajnostni razvoj. Vsako področje ponuja pester nabor izbirnih predmetov. Temu se pridružuje sklop temeljnih izbirnih predmetov. Študent lahko svoj nabor predmetov izpolni tudi s predmeti drugih fakultet in univerz, če s tem dvigne kakovost teoretskih izhodišč za pripravo in izdelavo doktorske disertacije.
Doktorski študijski program vsebuje vertikalno povezavo v smislu nadgradnje po semestrih in letnikih. V prvem semestru študent začne s temeljnimi izbirnimi predmeti, ki jih izbira glede na smer študija. Vsebine teh predmetov skupaj s seminarskim delom predstavljajo osnovo in začetno raziskovanje za nadaljnji študij na tematiko doktorske disertacije.
Študent se sistematično uvaja v znanstveno raziskovalno delo z obveznim predmetom Metode znanstveno raziskovalnega dela. Že v prvem semestru začne individualno raziskovalno delo.  V drugem semestru prvega letnika poleg prvega izbirnega predmeta študent nadaljuje individualno raziskovalno delo. Z obveznim predmetom Prenosljiva znanja študent pridobi znanja, ki jih lahko uporabi v nadaljnji karieri na različnih področjih. Ob tem pripravlja gradivo za svojo prvo objavo v znanstveni reviji. Rezultate individualnega raziskovalnega dela predstavlja v obliki seminarjev. Tretji letnik je namenjen pripravi in oddaji dispozicije za odobritev teme doktorske disertacije v skladu s pravili UM in FKKT, raziskovalnemu delu in različnim objavam. Četrti letnik je namenjen končnim raziskavam, pripravi in oddaji drugega članka ter pripravi in zagovoru doktorske disertacije.
Pogoji za dokončanje študija: Tretjestopenjski doktorski študijski program konča, kdor izpolni naslednje minimalne pogoje:
– opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS,
– izpolni pogoj, naveden v tretjem odstavku 30. člena Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru: »Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je privi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.«
– ima do zagovora disertacije sprejeto v objavo še drugo delo s področja disertacije, pri čemer, kot relevantni štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR. Drugi znanstveni članek lahko nadomestita sprejet mednarodni patent (EU, ZDA, Kanada, Koreja, Japonska) ali nova vrhunska aplikacija.
– Vsaj ena od minimalno dveh objav mora biti izvirni znanstveni članek, pri katerem je kandidat prvi avtor.
Možnost zaposlitve: doktorji znanosti so usposobljeni za najzahtevnejše naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.
Nadaljevanje študija: podoktorsko in vseživljenjsko usposabljanje. več

Naši programi so vpisani v podatkovno bazo evropskega inženirskega izobraževanja (EEED) pri Evropski inženirski zvezi (EE), kar absolventom omogoča, da po diplomiranju pridobijo naslov EUR ING.

Več informacij: EEED (https://www.engineerseurope.com/eeed-database) in EUR ING  (https://www.engineerseurope.com/what-eur-ing-certificate).