Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje v zvezi s študijem nam postavite vprašanje.


Nekaj vprašanj z odgovori

Kako poteka praktični pouk?
Praktični pouk poteka v glavnem na dva načina:
Prvi so laboratorijske in računalniške vaje, ki predstavljajo skoraj polovico vseh kontaktnih ur v študijskih programih (dobra polovica so predavanja). Na teh vajah študentje praktično preizkušajo in preverjajo teorijo, ki jo obravnavajo na predavanjih in tako pridobijo res veliko praktičnih izkušenj.
Drugi način pa je predmet Praktično usposabljanje, ki je na univerzitetnih programih Kemija in Kemijsko inženirstvo izbirni (torej neobvezni, študent si ga izbere, če želi). Na strokovnem programu Kemijska tehnologija pa je praksa obvezni predmet. V izbirni ali obvezni obliki praksa praviloma poteka v podjetju in traja en mesec. Fakulteta ima povezave s številnimi podjetji, ki sprejemajo študente na prakse, veliko študentov pa si samih poišče podjetje. Pogosto se zgodi, da študent opravlja v nekem podjetju prakso, nato še diplomsko delo in se nazadnje v tem podjetju tudi zaposli, kar je še posebej dobro.
Je pa še nekaj dodatnih načinov, s katerimi študentje prav tako pridobivajo izkušnje. Recimo s študentskimi projekti, ki jih organizirajo študentje sami, ali s projekti PKP in ŠIPK, v katerih so študentje sodelovali z gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami pri reševanju konkretnih problemov, pogosto študentje izvajajo diplomska dela v sodelovanju s podjetji, študentje se vključujejo v raziskovalne projekte na fakulteti … in na vse te najrazličnejše načine pridobivajo praktične izkušnje. Seveda pa moramo vedeti, da se študij ne konča z diplomo, ampak da se je potem v vsaki službi potrebno učiti naprej in osvojiti specifike vsakega posameznega podjetja. Temu rečemo vseživljenjsko učenje.

Ali poteka pouk popoldan?
Na fakulteti se trudimo, da so urniki predavanj in vaj prijazni do študentov. Pouk je organiziran v glavnem tako, da imajo študentje v dopoldanskem času predavanja, popoldan pa potekajo vaje študentov v manjših skupinah, kar pomeni, da bo posamezni študent enkrat ali morda kdaj tudi dvakrat na teden imel vaje v popoldanskem času. To velja zlasti za prve letnike, v katerih je veliko študentov. Nekatere vaje ne potekajo skozi ves semester, ampak morda le 5 ali 10 tednov, kar pomeni, da se po tem obdobju urnik za študente lahko sprosti.

Ali je literatura, ki se uporablja pri pouku, vsa v slovenščini ali je tudi kaj v angleščini?
Praviloma je vsa študijska literatura v slovenskem jeziku in študentom dostopna brezplačno. Profesorji so praktično pri vseh predmetih pripravili zbrana gradiva za študente v slovenskem jeziku. Večinoma imajo ta gradiva podlago v svetovnih učbenikih, ki so na voljo v knjižnici ali pri profesorjih in si jih študentje lahko izposodijo, če želijo poglobljeno študirati iz originalne literature. Si pa profesorji prizadevajo, tudi na željo študentov, da na predavanjih ob slovenskih strokovnih izrazih pogosto dodajo še angleške prevode. Tako se študentje seznanijo s strokovnim izrazoslovjem v tujem jeziku.
V višjih letnikih, zlasti pri individualnem delu, kot so seminarske naloge in diplomska dela, pa študentje uporabljajo tudi literaturo v angleškem jeziku, to so npr. razni znanstveni članki, knjige in drugi tuji vir.

Potrebuješ kakšne izpite za nadaljevanje magisterija na kemiji, če si imel na prvi stopnji kemijsko inženirstvo?
Ne, nobeni dodatni izpiti niso potrebni. Študent, ki je na prvi stopnji končal kemijsko inženirstvo, se lahko brez dodatnih obveznosti vpiše na magistrski program kemije. Velja tudi obratno: kdor je na prvi stopnji končal kemijo, lahko direktno nadaljuje magistrski študij na kemijskem inženirstvu.

Ali se lahko v primeru, da nam program kemija ni všeč, prepišemo na program kemijski inženir in obratno?
Da, po prvem letniku je to mogoče brez večjih težav, saj je velika večina izpitov na obeh programih enaka. Če študent uspešno opravi izpite prvega letnika na enem študijskem programu, lahko prehaja v drugi letnik drugega študijskega programa, opraviti mora le en izpit iz prvega letnika. Če prvega letnika enega programa ne opravi uspešno, se lahko vpiše v prvi letnik drugega programa, kajti vsak študent lahko enkrat zamenja študijski program (ali ponavlja letnik).

Kakšna pa je razlika med programom kemijsko inženirstvo in kemijsko tehnologijo?
Študijski program Kemijsko inženirstvo je univerzitetni program, namenjen prvenstveno nadaljevanju študija na magisteriju. Zato vsebuje več temeljnih znanj, ki so tudi podana bolj poglobljeno. Kemijska tehnologija je visokošolski strokovni program, ki je prvenstveno namenjen zaposlitvi, zato vsebuje več strokovnih vsebin, večji poudarek je na aplikacijah temeljnih znanj, obvezno je enomesečno praktično usposabljanje v industriji. Na univerzitetnem programu Kemijsko inženirstvo je praksa izbirni predmet, študent si jo lahko izbere, če želi.